Układ Europejski

Układ Europejski jednostronnie (przez Polskę) podkreśla dążność do pełnego członkostwa. Tendencji tej nie zamyka EWG, lecz wzorując treść i kontrukcję Układu naTraktacie Rzymskim, daje jednoznacznie do zrozumienia, że Polska oraz inne kraje postsocjalistyczne Układu muszą zmienić swoją gospodarkę i system prawny w taki sposób, aby był on kompatybilny do organizacji i prawa Wspólnoty Europejskiej. Wcześniej wskazywaliśmy już {patrz rozdział 1) na podstawowe założenia i rozwiązania prawne w zakresie finansów publicznych Wspólnoty. Czytelnik niniejszej pracy, jeśli czytał ją w kolejności rozdziałów, miał możliwość zapoznania się z systemem obowiązującego w Polsce prawa finansowego. Na tej podstawie łatwiej zrozumie też potrzebę dalszej harmonizacji polskiego prawa finansowego z prawem Wspólnoty oraz zakres zadań z tym związanych.

Do zawarcia Układu Europejskiego przywiązuje się różne znaczenie ekono-miczne, finansowe i prawne. Oceniają je odrębnie specjaliści poszczególnych dziedzin (patrz literatura zalecana). Nie ulega jednak wątpliwości, iż świadomość potrzeby dostosowania prawa krajowego do prawa Wspólnoty jest okolicznością sprzyjającą intensyfikacji prac i organizacji procesu harmonizacji. Jest to fakt dostrzegany już częściowo w praktyce legislacyjnej, ponieważ w uzasadnieniach projektów uchwalanych ustaw dość często można spotkać zapewnienia, że projekt uwzględnia wymóg zgodności z prawem Wspólnoty.

Leave a Reply