Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych

Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych określa ustawa budżetowa. Natomiast Minister Finansów określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji z uwzględnieniem równoprawności podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich przynależności sektorowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych, Dz. U. Nr 43, poz. 191).Ponadto Minister Finansów ustala stawki dotacji przedmiotowych. Otrzymane dotacje budżetowe są przedmiotem ewidencji oraz podlegają rozliczeniu i kontroli wykorzystania.

Sedno interwencjonizmu państwowego realizowanego za pomocą dotacji przedmiotowych leży jednak w tym, że dotacji udziela się na towary i usługi określone przez państwo. Ma to stanowić zachętę do podejmowania działalności w tym zakresie, a jednocześnie stanowić źródło przychodów w działalności, które bez dotowania nie byłyby opłacalne.

W warunkach systemu rynkowego pojawiły się nowe źródła przychodów. Pochodzą one ze sprzedaży części majątku podmiotu gospodarczego, bądź też są następstwem udziału podmiotu w spółkach handlowych lub innych wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych. Z tego tytułu płyną dla podmiotu gospodarczego przychody wynikające z przepisów prawa handlowego (np. dywidenda w spółce handlowej). Wchodzą także w grę przychody osiągane w obrocie papierami war-tościowymi (ustawa z dnia 22 marca 1991r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz U. nr 35, poz 155 z późn. zm.). Przychody przedsiębiorstw mogą pochodzić również z obligacji, a także z pożyczek i kredytów bankowych oraz kredytów kupieckich. Stanowią one jednak formę zwrotną źródeł finansowania.

Oddziaływanie prawno-finansowe w zakresie wydatkowania przychodów

Leave a Reply