Podział i klasyfikacja dochodów gmin

Przez władztwo podatkowe gminy rozumiemy przy tym ustawowe uprawnienia gminy do wprowadzania i (lub) kształtowania określonych dochodów (np. kształtowanie stawek, wprowadzanie obniżek i zwyżek, kształtowanie zasad przyznawania ulg i zwolnień, kształtowanie opodatkowania itp.).

Z tak rozumianym podziałem na dochody własne i pozostałe dochody gmin zdaje się na dzisiaj pokrywać wynikający z przepisów prawa podział na dochody realizowane bezpośrednio przez gminny aparat finansowy oraz dochody reali-zowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Wprawdzie ten podział dokonany jest według całkiem innego kryterium, to jednak dochody realizowane bezpośrednio przez gminny aparat finansowy odpowiadają także definiicji dochodów własnych gmin sensu stricto.

Urzędy skarbowe, poza przekazywaniem gminom udziaiu w podatkach państwowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych) realizują także podatek od spadków i darowizn, podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłatę skarbową. Mimo wielokrotnych postulatów przekazania realizacji tych podatków gminnemu aparatowi finansowemu – stanowisko Ministerstwa Finansów jest w tym zakresie konse-kwentnie negatywne.

Na tle podziałów i klasyfikacji dochodów gmin prezentowanych w obowią-zujących przepisach prawnych oraz literaturze przedmiotu można niewątpliwie wyróżnić także dochody publiczno-prawne, prywatnoprawne i zwrotne (zob. A.

Borodo, Dochody samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansów oprawne, Toruń 1993), a także: dochody podatkowe, subwencje i dotacje oraz pozostałe dochody gmin. W oparciu o to ostatnie kryterium prezentujemy dochody gmin w niniejszej pracy. Stosowane kryteria podziałów winny bowiem służyć określonym celom. Nie powinny być czynione przy tym contra legem, przynajmniej w opraco-waniach dydaktycznych, gdyż mogą wprowadzać dodatkowe zamieszanie pojęciowe w sprawach, które w sposób zasadniczy wymagają uporządkowania.

Leave a Reply