Banki prywatne i zagraniczne

Bank ten jest jednocześnie centralą dla pozostałych banków spółdzielczych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 1992 r. Bank Gospodarki Żywnościowej został przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej (Dz. U. Nr 97, poz. 481).

Przykładem banku o kapitale mieszanym jest z kolei Bank Rozwoju Eksportu S.A., utworzony w Warszawie w 1987 r. Jego właścicielami są Skarb Państwa, banki krajowe oraz państwowe jednostki gospodarcze. Do zadań tego banku należy gromadzenie środków pieniężnych w złotych i dewizach w celu finansowania przedsięwzięć zwiększających eksport i jego efektywność.

Banki prywatne i zagraniczne lub z udziałem kapitału zagranicznego mogą być tworzone w Polsce w formie spółek akcyjnych. Utworzenie wymaga uzyskania zgody Prezesa NBP, podjętego w porozumieniu z Ministrem Finansów. Tryb postępowania określają przepisy prawa bankowego z 1989 r. Postępowanie to ¦kończy się wydaniem decyzji przez Prezesa NBP, przy czym decyzja odmowna może być zaskarżona do NSA.

Przepisy prawa bankowego przewidują również możliwość dokonania prze-kształcenia bbanku państwowego lub państwowo-spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej. Mają wówczas zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Odrębna ustawa ma w przyszłości uregulować zagadnienie tworzenia i funkcjonowania banków komunalnych, które w Polsce mają bogate tradycje i powinny uzupełnić tworzący się obecnie nowy system bankowy.

Leave a Reply

Kategorie
siatkówka bydgoszcz www.fitpark.pl