Funkcje banku

Zmienił swoje oblicze także rynek pieniężny, bowiem pojawił- się na nim kapitał finansowy, reprezentowany także przez główne banki świata. Natomiast po zakończeniu II wojny światowej w bankowości pojawiły się dwa nowe zjawiska: banki międzynarodowe oraz instytucje nazwane bankami w gospodarce socjalistycznej . Spowodowało to, iż pojęcie banku stało się niejednolite i trudne do określenia pod względem prawnym.

Zdefiniowanie banku jako pewnej instytucji jest najpewniejsze poprzez wskazanie funkcji banku. Są to funkcje pieniężno-handlowe kapitału. Polegają one na tworzenu pieniądza gotówkowego przez bank emisyjny oraz pieniądza bezgo-tówkowego przez banki operacyjne. Za pomocą kredytu banki zaspokajają zapo-

Prawne ujęcie czynności bankowych jest bardzo różne. Są normatywnie definiowane w przepisach prawa cywilnego (np. umowa rachunku bankowego, umowa depozytu) lub prawa handlowego, bądź też częściowo lub całkowicie w ustawach określonych mianem prawa bankowego. Dobrą ilustracją tego zjawiska może być prawodawstwo polskie.

Przepisy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym (Dz.U. Nr 34, poz. 321) obowiązywały do 1960 r. Nie dotyczące banków państwowych i komunalnych prawo bankowe z 1928 r. zajmowało się jedynie przedsiębiorstwami bankowymi, za które uważano przedsiębiorstwa handlowe trudniące się czynnościami bankowymi jako głównym przedmiotem działalności.

Leave a Reply