Obowiązek tworzenia i lokowania w banku centralnym rezerw bankowych

Banki, działając w warunkach ograniczonych możliwości kredytowania, przeprowadzają więc często wybór kredytobiorcy w formie konkursu. Państwo nie korzysta jednak z tych materiałów, chociaż mogłyby one stanowić podstawę podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych o charakterze makro- i mikroekonomicznym.

Państwo oddziały wuj e na procesy kredytowania bankowego głównie poprzez regulację rozmiarów kreacji pieniądza bankowego. W tym celu stosuje się instytucje w postaci obowiązkowych rezerw bankowych, o których była mowa wyżej oraz kredytu refinansowego. Obowiązek tworzenia i lokowania w banku centralnym rezerw bankowych powoduje ograniczenie środków własnych banków kredytujących. W tej sytuacji są one zmuszone korzystać z kredytu refinansowego, udzielanego im przez centralny bank państwa. Przy udziale kredytu refinansowego NBP kieruje się założeniami polityki pieniężnej państwa oraz zdolnością banku do spłaty kredytu refinansowego wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Udzielenie kredytu refinansowego następuje na podstawie umowy określającej wysokość kredytu, termin jego spłaty, oprocentowanie i inne warunki oraz zakres uprawnień NBP związanych z wykorzystaniem tego kredytu i zabezpieczeniem jego spłaty. Banki mogą zaciągnąć kredyt refinansowy za pomocą banku , w którym są zrzeszone.

Leave a Reply