Udział banku w przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych

Na tle przedstawionych wyżej regulacji prawnych o powszechnym zakresie obowiązywania pewne zastrzeżenia może budzić wydawanie przez poszczególne banki odrębnych instrukcji bankowych w sprawie rachunków bankowych.Instru- kcje te nie są przy tym traktowane jako regulaminy bankowe, lecz jako akty wewnętrzne, przeznaczone wyłącznie dla pracowników bankowych, ponieważ stanowią kompedium wymaganej wiedzy i informacji o sposobie postępowania w danej sprawie. W odniesieniu do rachunków bankowych zawierają więc postanowienia dotyczące samej umowy rachunku bankowego, jak i trybu otwierania, prowadzenia, zamykania rachunków bankowych oraz prowadzenia egzekucji wierzytelności pieniężnych na rachunku bankowym. Dopiero szczegółowa analiza tych postanowień wykazuje, jak dalece postanowienia k.c. są uzupełniane przepisami wewnętrznymi banku, stanowiącymi realizację polityki pieniężno-kredytowej państwa.

Analogiczne uwagi odnoszą się do czynności bankowych polegających na udziale banku w przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych. Stan prawny w tym zakresie był omówiony w rozdziale poświęconym prawu walutowemu.

Gromadzenie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych

Wcześniej już wskazaliśmy na to, że gromadzenie przez banki wkładów oszczędnościowych leży nie tylko w interesie oszczędzających (głównie ludności) i banku, lecz także gospodarki jako całości. Reguluje bowiem udział pieniądza na rynku, określa rozmiary konsumpcji i inwestycji, dostarcza wolnych środków na pobudzenie produkcji poprzez kredytowanie itp. Państwo jest więc zainteresowane w pobudzeniu i rozwijaniu procesu gromadzenia oszczędności pieniężnych ludności w instytucjach bankowych. Często zresztą zajmuje się tym również poprzez instytucję budżetu i skarbu państwa.

Leave a Reply