Gromadzenie przez bank środków pieniężnych w toku realizacji czynności pasywnych

Gromadzenie przez bank środków pieniężnych w toku realizacji czynności pasywnych tylko pozornie można kwalifikować jako działalność prywatno-pra- wną. Proces gromadzenia tych środków ma bowiem równocześnie istotne znaczenie publiczne. Stanowi przecież o wielkości pieniądza znajdującego się w obiegu. Ma więc istotne znaczenie dla emisji pieniądza oraz dla równowagi rynkowej (pieniężno-towarowej). Umiejętność posługiwania się rachunkiem bankowym i dostępnymi prawnie formami rozliczeń pieniężnych stanowi ważny element działalności finansowej podmiotów gospodarczych.

Gromadzenie oszczędności pieniężnych ludności stanowi punkt wyjścia do prowadzenia gospodarstw domowych, jak i do tworzenia rezerw nabywczych o charakterze nabywczym i konsumpcyjnym. Społeczeństwo posiadające oszczędności jest w stanie więcej inwestować i konsumować, to zaś pobudza podaż towarów i usług, rozwijajac ich produkcję. Wzmaga to zapotrzebowanie na środki umożliwiające rozszerzenie produkcji. Z pomocą w tym zakresie mogą przyjść banki, udzielając kredytów bankowych. Potrzebują jednak na to środków pieniężnych, którymi mogą czasowo dysponować. W ten sposób następuje zaniknięcie cyklu powiązań wzajemnych ukierunkowań, które mają nie tylko wymiar mikroekonomiczny, lecz są jednocześnie elementem świadomej polityki państwa (tzw. polityki pieniężno-kredytowej).

Prowadzenie rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń pieniężnych

Czynności te mogą być przedmiotem umowy przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego (art. 725-733). Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się wobec posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank może obracać czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym na potrzeby gospodarki narodowej z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia. Bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

Leave a Reply