Prawno-finansowe aspekty pasywnych czynności bankowych

Pasywne (bierne) czynności bankowe polegają na gromadzeniu przez bank środków pieniężnych klientów. Gromadzenie to ma oczywiście charakter zwrotny. Cele tych operacji są dwustronne. Klient banku jest przede wszystkim zainteresowany wygodą i bezpieczeństwem dokonywania przyjmowania i dokonywania płatności pieniężnych za pomocą rachunku bankowego oraz w wybranej przez niego formie pieniężnej. Za udział banku w tych operacjach klient płaci bankowi wynagrodzenie (prowizję). Ponadto klient banku może być zainteresowany gromadzeniem oszczędności pieniężnych w banku lub dokonywania w nim lokat terminowych. Może to bowiem być dla niego łatwiejsza i bezpieczniejsza forma akumulacji wolnych środków pieniężnych niż formy inwestycji na rynku kapitałowym. Wiele zależy od warunków (oprocentowania i innych) oferowanych w tym względzie przez bank, a także od jego wiaiygodności na rynku.

Po stronie banku interes w gromadzeniu środków pieniężnych klientów jest jednoznaczny. Środki te są potrzebne dla wprowadzenia czynności aktywnych (czynnych), polegających na wydatkowaniu środków przez bank (np. na udzielaniu pożyczek i kredytów bankowych). Rozmiary środków zgromadzonych w toku pasywnych czynności bankowych decydują o rozmiarach akcji kredytowej banku.

Gromadzenie środków w ramach czynności pasywnych wiąże się najczęściej z kosztami banku poniesionymi z tytułu wypłaty oprocentowania wkładów osz-czędnościowych i lokat terminowych. Wydatki z tego tytułu nie mogą być większe niż przychody z tytułu czynności aktywnych. Inaczej bowiem działalność banku byłaby nierentowna lub groziłaby ponoszeniem strat.

Leave a Reply