Prawno-finansowe aspekty aktywnych czynności bankowych

Aktywne (czynne) czynności bankowe polegają na wydatkowaniu przez bank środków pieniężnych na rzecz klientów banku. Wydatkowanie ma charakter zwrotny. Jego podstawową postacią jest udzielanie pożyczek i kredytów bankowych. Czynności te są równocześnie kreacją pieniądza bankowego. Inną formą tej kreacji jest także emisja papierów wartościowych przez banki.

Aktywne czynności bankowe należą do podstawowych zadań banku w tym sensie, że działalność ta jest nastawiona na przynoszenie zysku. Z punktu widzenia banku udzielanie pożyczek i kredytów bankowych oraz dokonywanie emisji ban-kowych papierów wartościowych powinno być atrakcyjne dla pozyskania klienta. Odnosi się to oczywiście do warunków gospodarki rynkowej, gdzie konkurencja dotyczy także banków. Natomiast w warunkach gospodarki sterowanej dyrektywnie czynności te są wyrazem realizacji polityki zadań planu gospodarczego i finansowej państwa wobec podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Z punktu widzenia klienta banku, aktywne czynności bankowe postrzegane są podobnie. Pieniądz zawarty w pożyczce lub kredycie bankowym bądź w bankowym papierze wartościowym jest towarem. Klient jest zainteresowany, aby zarówno towar, jak i warunki jego nabycia były jak najbardziej dostępne i wygodne dla niego.

Leave a Reply