Kredyty i emisja obligacji

Jeszcze w okresie istnienia rad narodowych władze gminne otrzymały prawo zaciągania kredytu bankowego na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych oraz prawo emisji obligacji. Także samorząd terytorialny posiada takie uprawnienia.

Jak każde nowe, wcześniej nieistniejące rozwiązanie, możliwości te wywoływały i wywołują liczne obawy Parlamentu i administracji centralnej. Dlatego zaciąganie przez gminy kredytu i emisja obligacji były początkowo opatrzone wielowarstwowymi ograniczeniami.

Należy zaznaczyć, że w krajach zachodnich zaciąganie kredytu przez jednostki lokalne jest z reguły czymś zupełnie normalnym i nie musi być dowodem trudności finansowych gminy, a nawet przeciwnie – może być dowodem jej odpowiedzialnej, racjonalnej gospodarki. Trzeba jednak przyznać, że w większości z tych krajów istnieją pewne , chociaż o wiele bardzoej liberalne niż w Polsce, ograniczenia w zaciąganiu kredytów przez jednostki lokalne. W państwach zachodnich istnieje też z reguły bogata infrastruktura bankowości komunalnej, w ramach której jednostki lokalne mogą zaciągać kredyty na uprzywilejowanych zadach. Bankowość komunalna zaczyna powoli rozwijać się także w naszym kraju, co może przyczynić się do uatrakcyjnienia kredytu dla samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600) wprowadza o wiele bardziej liberalne warunki zaciągania pożyczek i kredytów przez gminy niż przepisy obowiązujące wcześniej. Na ich podstawie gminy mogą zaciągać kredyty i pożyczki na:

-pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego

-finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy.

Kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy podlegają następującym regułom:

a)mogą być zaciągane do wysokości przewidzianej w budżecie gminy,

b)jeśli są zaciągane u innego podmiotu, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy – regionalna izba obrachunkowa ma obowiązek wyrazić w tej sprawie swoją opinię, jeśli z takim wnioskiem wystąpi kredytodawca lub gmina,

Leave a Reply