Kredyty i pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

c)Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek z tego tytułu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych

przez gminę poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz przypadających do wykupu w danym roku papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, pomniejszona o kwotę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, dla których ustanowiono zabezpieczenie na mieniu gminy, nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu gminy

d)Rada Ministrów może udzielić gminie poręczenia spłaty kredytów ban-kowych, zaciągniętych na finansowanie inwestycji stanowiącej zadanie własne gminy, w ramach łącznej kwoty zobowiązań określonych w ustawie budżetowej, które mogą być objęte poręczeniem,

e)Minister Finansów może potrącać z subwencji ogólnej gmin kwoty z tytułu refundacji środków przekazanych z budżetu państwa na spłatę kredytów bankowych, poręczonych przez Radę Ministrów, a nie spłaconych przez gminę.

Dużo poważniejszym przedsięwzięciem niż zaciągnięcie kredytu jest emisja przez gminę obligacji (a więc zaciągnięcie kredytu publicznego). Należy przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do Skarbu Państwa, emisja obligacji przez gminę i wprowadzanie ich do obiegu podlega zasadom określonym w ustawie z 22 marca

1991r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.(J. Nr 35, poz. 155 z późn. z>n.). Emisja obligacji dotyczy z reguły znaczących kwot, nic więc dziwnego, że obwarowana jest dodatkowymi ograniczeniami. Dlatego m.in. musi być ona poprzedzona wydaniem przez regionalną izbę obrachunkową opinii o zamiarze jej dokonania. Opinię tę izba podaje do wiadomości publicznej. Chodzi tu zarówno o ochronę interesów potencjalnych nabywców obligacji, jak i o uniknięcie zadłużenia się przez gminę, która dokonuje emisji. Ważny jest w tym momencie także aspekt psychollogiczny – ewentualne niepowodzenia pierwszych emisji obligacji komunalnych mogą utrudnić innym gminom przeprowadzenie podobnych operacji w przyszłości.

Leave a Reply