Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustala się według zasad przyjętych do określania odpowiednich wydatków w budżecie państwa. Winny być one przekazywane gminie w trybie umożliwiającym pełne i terminowe wypełnienie zleconych zadań. Jeśli warunki te nie zostaną dochowane, gminie przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia na drodze sądowej. W literaturze podkreśla się jednak, że rozwiązanie to może okazać się tylko deklaracją intencji, gdyż przepisy nie określają ani o jakie sądy chodzi, ani jakich świadczeń może domagać się gmina (Zob. E. tegler, Finansowanie…, s. 57 i nast.).

-dotacje na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy (dotację inwestycyjną)

-dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej okre-ślonych w odrębnych przepisach

-dotacje do prowadzenia szkół ponadpodstawowych i innych ustawowo określonych placówek.

Szczególnemu reżimowi prawnemu podlega przy tym dotacja inwestycyjna. Może być ona przekazywana bowiem na dofinansowywanie inwestycji gmin, do kwoty 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Przy tym wielkość dotacji w pierwszym roku realizacji inwestycji nie może przekraczać 80% kwoty środków planowanych w budżecie gminy na ten cel, a w kolejnych latach – 120% tej kwoty.

Gmina ma przy tym określone obowiązki dodatkowe w zakresie udokumentowania dotowanych inwestycji. Jeżeli gmina nie przeznaczy w danym roku planowanej kwoty środków własnych z budżetu winna zwrócić otrzymaną dotację inwestycyjną, podobnie jak w przypadku niewykorzystania dotacji w danym roku zgodnie z przeznaczeniem.

Według pierwszych opinii, które zgłaszane są po wejściu nowych zasad subwencjonowania i dotowania gmin, system wprowadzony od 1 stycznia 1994 r. jest znacznie prostszy i w większym stopniu uwzględnia interesy gmin. Musi on jednak podlegać dalszemu doskonaleniu, podobnie jak to się dzieje w wielu krajach z gospodarką rynkową.

Leave a Reply