Prawo bankowe

Prawo bankowe potwierdza również cel otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz określa ich rodzaje (rachunki bieżące i pomocnicze oraz rachunki lokat terminowych). Zawiera również upoważnienie dla Prezesa NBP do określenia warunków otwierania i prowadzenia Yachunków bankowych.

Prawo bankowe poszerza wreszcie zakres praw i obowiązków stron umowy rachunku bankowego. Zapewnia bowiem posiadaczowi rachunku swobodne dys-ponowanie swoimi środkami pieniężnymi na rachunku, chociaż przewiduje możliwość wprowadzenia w tym zakresie ograniczeń, lecz w drodze umowy. Prawo bankowe zapewnia bankowi możliwość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, lecz nie czyni z tego obowiązku. Zasady i wysokość oprocentowania mogą być określone w umowie. Obecnie nie ustala się jednolitych stawek oprocentowania. Jedynie Prezes NBP może określić granice oprocentowania wkładów w walutach obcych, gromadzonych na rachunkach bankowych.

Szczegóły techniczno-prawne problematyki rachunku bankowego rozwijają przepisy zarządzenia Prezesa NBP z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie ogólnych warunków otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń oraz uchylenia obowiązków dotyczących prowadzenia rachunków podstawowego i pomocniczego (M.P. Nr 27, poz¦ 218). Normują one w szczególności tryb postępowania związany z otwieraniem i prowadzeniem rachunków bankowych.

Leave a Reply

Kategorie
https://portal-konsumenta.com