Prawo bankowe a podmiot gospodarczy

Cywilno-prawną regulację umowy rachunku bankowego uzupełniają przepisy o otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych zawarte w prawie bankowym oraz w zarządzeniu Prezesa NBP, a także w instrukcjach poszczególnych banków. Unormowania te mają bardzo ważne znaczenie. Potwierdzają przede

>Prawo bankowe potwierdza także zasadę, że umowę rachunku bankowego może zawrzeć osoba fizyczna lub osoba prawna. Nie wymienia natomiast jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Nie ma to większego znaczenia, ponieważ w 1993 roku na podmioty gospo-darcze został nałożony obowiązek posiadania rachunku bankowego (DzU. Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz¦ 646). Odnosi się on do podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oznacza to, że są nim objęte praktycznie prawie wszystkie podmioty gospodarcze, w tym także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Podmiot gospodarczy jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego i gromadzenia oraz wydatkowania środków pieniężnych za jego pośrednictwem w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny podmiot gospodarczy i jedno-razowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3000 ECU albo równowartość 1000 ECU, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w poprzednim miesiącu przekracza 10000 ECU.

Na podmiocie gospodarczym spoczywa również obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o numerze i miejscu posiadania rachunku podsta-wowego oraz rachunków pomocniczych. Ponadto jest on obowiązany zawiadomić bank, w którym posiada podstawowy rachunek bankowy o fakcie posiadania rachunków bankowych (pomocniczych) w innych bankach.

Nie wypełnienie obowiązku posiadania rachunku bankowego jest zagrożone sankcjami karnymi (grzywny do 1 mld złotych). Natomiast inne obowiązki mają również wysokie zagrożenie sankcjami grzywny.

Zmienione prawo bankowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 134, poz. 646) stanowi, że w celu realizacji obowiązku spoczywającego na podmiotach gospodarczych banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe tych podmiotów.

Leave a Reply