Sądy powszechne a przestępstwa dewizowe

1)W sprawach wyłudzenia zezwolenia dewizowego, a także w sprawie posługiwania się takim zezwoleniem – organami orzekającymi są sądy po-wszechne.

Sądy powszechne są właściwe także w sprawach o inne przestępstwa dewizowe, jeśli zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżonego jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania określonych środków zabepieczających jeżeli czyn wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa określonego w przepisach innej ustawy karnej, a prokurator przejął do swego prowadzenia również sprawę o przestępstwo dewizowe jeżeli finansowy organ orzekający II instanfcji przekaże sprawę ze względu na jej szczególne okoliczności do postępowania sądowego: w razie nadzwyczajnego złagodzenia kary z art. 24-26 u.k.s. w razie żądania skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego na podstawie art. 208 § 2 u.k.s.

2)W sprawach: wywozu wartości dewizowych oraz przywozu waluty polskiej bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom nieudziele- nia wyjaśnień lub nieudostępnienia wymaganych dokumentów w sprawach objętych kontrolą dewizową w sprawach niezgłoszenia lub nieprzedstawienia do kontroli na żądanie organu kontroli przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę wartości dewizowych – właściwe są organy celne.

3)W pozostałych sprawach przestępstw i wykroczeń dewizowych – organami orzekającymi są urzędy skarbowe (w I instancji) i izby skarbowe (jako organy odwoławcze).

4)Organami orzekającymi w zakresie stosowania warunkowego postępowania karnego skarbowego za przestępstwa skarbowe mogą być także: prokurator lub kierownik finansowego organu orzekającego.

Leave a Reply