System harmonizacji systemów podatkowych w Polsce

W ustawie z 1992 r. o cenach – należałoby zweryfikować zakres cen urzędowych na towary i usługi, ponieważ jest on ściśle związany z dotowaniem budżetowym 3) w ustawie z 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych należałoby usunąć zwolnienia od płacenia dywidendy przyznane niektórym przedsiębiorstwom państwowym 4) w przepisach prawa podatkowego należy zweryfikować system wyłączeń, zwolnień i ulg podatkowych stosowany wobec przedsiębiorstw publicznych ze względów podmiotowych 5) w ustawach z 1989 r. dotyczących prawa celnego i dewizowego należy usunąć postanowienia, które zwalniają przedsiębiorstwa publiczne od obowiązków celnych i dewizowych 6) należy uchwalić ustawę o zamówieniach rządowych, aby w sposób zgodny z prawem Wspólnoty, uregulować to zagadnienie.

W zakresie harmonizacji systemów podatkowych trudno jest przyjąć, że został osiągnięty istotny postęp, ponieważ w Polsce wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Stan prawny, jaki w krótkim okresie czasu, powstał i obowiązuje w tej dziedzinie jest tak dalece skomplikowany i niestabilny, iż praktycznie trudno jest ocenić, czy polskie przepisy podatkowe są zgodne z prawem Wspólnoty. Jedno jest pewne: przepisy Wspólnoty w zakresie podatków od obrotu i podatków od spożycia nadają się do stosowania. Nie można tego, niestety, odnieść do przepisów polskich.

Trudno jest także mówić o harmonizacji prawa podatkowego, skoro Polska nie ma zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z niektórymi członkami Wspólnoty (W. Brytania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia). Ponadto, brak odpowiednich analiz obciążenia podatkowego w Polsce uniemożliwia projektowanie przepisów prawnych, na mocy których obywatele Polski mogliby być opodatkowani na zbliżonych zasadach do obciążeń podatkowych obywateli państw Wspólnoty.

Leave a Reply