Biernacki i system kontroli gotówki

Biernacki postanowił wprowadzić następujący system kontroli gotówki. Zakłady musiały z miesięcznym wyprzedzeniem obliczać prognozowany stan gotówki na koniec każdego tygodnia, uwzględniając programy sprzedaży, listy płac, płatności za materiały itp. Następnie kontrola była prowadzona według zasady ,,płan a wykonanie”. Prognozowane wielkości tygodniowe były porównywane z rzeczywistym stanem rachunków. Odchylenie wielkości rzeczywistej od prognozowanej było sygnałem do poszukiwania jego przyczyn i do podjęcia działań zaradczych. W konsekwencji system ten umożliwił MEBLEX-owi odzyskanie płynności finansowej i dał możliwości lokowania nadmiaru środków pieniężnych, głównie w jednorocznych obligacjach państwowych oraz w bonach skarbowych. Na koniec 1994 roku spółka miała w ten sposób zainwestowane ponad 130 mld starych zł. Dawać to będzie w przyszłości dodatkowe dochody dla firmy i zwiększy efektywność wykorzystywania kapitału.

Po ustanowieniu metod kontroli przydziału środków inwestycyjnych, gotówki, zapasów i produkcji, Marek Biernacki nadal poszukiwał odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób zarząd ma sprawować stałą kontrolę nad całą spółką, decentralizując jej funkcjonowanie?

Leave a Reply