Faktura – opis

Z obowiązku prowadzenia księgi są zwolnione osoby, które prowadzą księgi rachunkowe (handlowe), opłacają podatek w formie zryczałtowa1 nej, zajmują się konnym przewozem osób i towarów lub wykonują zawód adwokata w zespole adwokackim (rozporządzenie Ministra Finansów z 15 grudnia 1992 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. Nr 99, poz. 496, zm.: z 1993 r. Nr 59, poz. 274 i Nr 131, poz¦ 624). Księga ta spełnia więc podobną funkcję jak księga rachunkowa, chociaż nie zastępuje dokumentacji wymaganej dla celów obliczania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Dla celów podatkowych istotne jest również wystawianie i przechowywanie faktur VAT i rachunków. Do określenia warunków w tym zakresie został upoważniony Minister Finansów, przy czym uchwalenie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym spowodowało aktualizację tych unormowań. Ustawa zobowiązuje bowiem wszystkich podatników dokonujących sprzedaży towarów do wystawiania dokumentów sprzedaży w formie rachunków i faktur VAT. Przepisy określają, jakie dane powinny być ujęte co najmniej w fakturze VAT. Są one znacznie szersze niż pojęcie pokwitowania w prawie cywilnym. Obejmują bowiem: datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności, dane dotyczące podatnika i nabywcy, NIP, datę wystawienia faktury, numer faktury, nazwę i charakterystykę przedmiotu sprzedaży (symbol SWW, KU, KOB), ilość towaru, zastosowaną stawkę procentową podatku lub zwolnienie od podatku, dane dotyczące podatnika (sprzedawcy) i nabywcy imię, nazwisko i podpis sprzedawcy i odbiorcy. W zakresie handlu i gastronomii, a więc usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wystawia się tzw. rachunki uproszczone. Faktury ' VAT i rachunki uproszczone powinny być przechowywane przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunki.

Wystawianie rachunków nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnych upraw lub hodowli oraz nie przerobionych sposobem przemysłowym. Natomiast obowiązek posiadania rachunków spoczywa naa osobach przewożących zakupione towary i półwyroby przeznaczone do odsprzedaży lub dalszego przerobu.

Leave a Reply

Kategorie
http://biuro-rachunkowe-credo.pl