Infrastruktury – rozwinięcie

0
comments

-zapewnienie terenowym obowiązkowym i ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń i przedmiotów niezbędnych do wykonywania ich niezbędnych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

-organizowanie i prowadzenie izb wytrzeźwień

-zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości

-rekultywowanie i meliorowanie gruntów przeznaczonych na pracownicze ogródki działkowe, doprowadzenie do ich wyposażenia w infrastrukturę oraz utrzymanie porządku i czystości, na przyległych do nich terenach

-sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

-wypłacanie odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę lub mod-ernizację ulic

-wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów przeznaczonych pod zabudowę, w urządzenia komunalne oraz niezbędne uzbrojenie terenu

-wykup nieruchomości, w odniesieniu do których gmina skorzystała z prawa pierwokupu.

Wymienione zadania mają charakter rzeczowy i decydują one o treści pojęcia „obligatoryjne zadania własne gminy”. Katalog tych zadań ma charakter względnie stały, natomiast przepisy prawa materialnego mogą go rozszerzać, a także, co jednak mało prawdopodobne, ograniczać.

Od 1 stycznia 1994 r. gminom przybędzie nowa, ważna grupa obligatoryjnych zadań własnych – prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych. Jeśli gminy z własnej woli przejęły wcześniej to zadanie jako własne, otrzymują na jego realizację specjalną subwencję, tzw. subwencję szkolną (zob. rozdział 5, p. 3).

Podstawową konsekwencją uznania zadań własnych gmin za obligatoryjne jest obowiązek ich realizacji przez gminę oraz konieczność ich finansowania ze środków własnych. W przypadku pominięcia przez gminę realizacji zadań obligatoryjnych regionalna izba obrachunkowa, w ramach nadzoru, wpisuje do budżetu gminy odpowiednie kwoty na ich realizację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>