Infrastruktury

-zarządzanie budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność lub współ-własność organów samorządu terytorialnego (mienie komunalne)

-zapewnienie lokali zastępczych dla osób przekwaterowanych z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki, względnie przekwaterowanych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych i z innych przyczyn

-budowa, modernizacja oraz utrzymanie i ochrona dróg lokalnych

-zakładanie, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi

-utrzymanie wodociągów, kanalizacji, ciepłownictwa, zbiorowej komunikacji lokalnej i innych tego typu urządzeń użyteczności publicznej

-zakładanie i kierowanie działalnością przedszkoli, zapewnienie im lokali i wyposażenia w pomoce naukowe, narzędzia, meble i sprzęt oraz zapewnienie warunków mieszkaniowych dla personelu pedagogicznego (i obsługowego) w przedszkolach

-zakładanie i utrzymywanie gminnych bibliotek publicznych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków działalności i rozwoju (lokali, wyposażenia itp.)

-tworzenie i utrzymywanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury oraz zlecanie realizacji niektórych zadań w zakresie upowszechniania kultury

-udzielanie pomocy stowarzyszeniom kultury fizycznej w realizacji ich statutowych zadań

-budowa i utrzymanie urządzeń kultury fizycznej, ogólnie dostępnych (boisk, sal treningowych, basenów i pływalni itp.) na terenach wiejskich będących własnością komunalną

-udzielanie zasiłków i świadczeń niepieniężnych oraz utrzymywanie bazy materialno-technicznej ośrodków pomocy społecznej

-zakładanie i utrzymywanie żłobków i innych tego typu zakładów opiekuń-czych o zasięgu lokalnym

-prowadzenie targowisk

-wyposażenie ulic i placów w tablice z nazwami oraz nieruchomości (budynków komunalnych) w numery porządkowe

-zapewnienie na terenie gminy zasobów czerpalnych wody (rezerwuarów, basenów, hydrantów i innych) do gaszenie pożarów

Leave a Reply