Kontrola finansowa w ramach Wspólnoty

0
comments

Traktat z Maastricht wprowadził nowy organ Wspólnoty w postaci Trybunału Rewidentów Księgowych. Powierzono mu sprawowanie fachowej kontroli rachunków dochodów i wydatków Wspólnoty oraz jej organów. Trybunał jest

obowiązany składać Parlamentowi i Radzie potwierdzenie wiarygodności, zgod-ności z prawem i prawidłowości operacji finansowych Wspólnoty.

W skład Trybunału wchodzi 12 członków. Są oni wybierani spośród osób, które w swoich krajach wchodzą lub wchodziły w skład państwowych organów kontrolnych lub posiadaj ą szczególne kwalifikacje do piastowania tego stanowiska. Są oni mianowani na okres 6 lat przez Radę, podejmującą decyzję w porozumieniu z Parlamentem. Rewidenci mają pełną autonomię w wykonywaniu swych zadań.

Trybunał przeprowadza kontrole dokumentów oraz kontrole faktyczne. Do-konuje się ich również w instytucjach państw członkowskich, współdziałając z krajowymi organami kontrolnymi. Po zamknięciu roku obrachunkowego Trybunał sporządza roczne sprawozdanie, które niezależnie od przedłożenia innym organom Wspólnoty podlega również opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Działalność Trybunału nie koliduje z uprawnieniami kontrolnymi innych organów Wspólnoty. Jest natomiast ich wsparciem i uzupełnieniem. Nie tworzy to jednak pewnego uniwersalnego wzorca kontroli finansowej, według którego mogłyby być ujednolicane krajowe systemy kontroli finansowej w państwach członkowskich Wspólnoty.

ASPEKTY PRÓBY INTEGRACJI POLSKI ZE WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ

Próby integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą Europejską i ich implikacje dla tworzenia nowego prawa finansowego w Polsce po 1989 r. Zadania w zakresie harmonizacji polskiego prawa finansowego z prawem Wspólnoty w świetle zawar-tych umów oraz zabiegów o członkostwo we Wspólnocie Europejskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>