Wewnętrzna kontrola finansowa gminy

Wewnętrzna kontrola finansowa gminy, to kontrola sprawowana przez organy lub osoby usytuowane wewnątrz systemu organizacyjnego samorządu terytorialnego. Można tu wyróżnić przede wszystkim kontrolę wykonywaną przez rady gmin i głównych księgowych.

Rada gminy wykonuje swoje uprawnienia w zakresie kontroli finansowej albo bezpośrednio, przyjmując i analizując sprawozdania i informacje zarządu, albo pośrednio, poprzez swoje komisje. Końcowym i najważniejszym rezultatem kontroli gospodarki finansowej sprawowanej przez radę gminy jest udzielenie bądź nieudzielenie zarządowi absolutorium.

Główny księgowy (skarbnik) gminy wykonuje bieżącą kontrolę przebiegu realizacji budżetu i innych zadań finansowych. Ma ona polegać na wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej, wstępnej kontroli legalności dokumentów, następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań, wstępnej kontroli legalności dokumentów księgowych.

Odmowa podpisania dokumentu (kontrasygnaty) przez skarbnika gminy wstrzymuje realizację operacji finansowej. Skarbnik jest jednak zobowiązany złożyć akcept na pisemne polecenie zwierzchnika. Winien jednak o tym fakcie powiadomić radę gminy i regionalną izbę obrachunkową. Prawa i obowiązki głównych księgowych budżetów (skarbników gmin) i innych jednostek organizacyjnych budżetu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 174).

Leave a Reply