Analiza finansowa

0
comments

Budżety powinny być stosowane tylko wtedy, gdy wspomagają planowanie i kontrolę. Niektóre budżety są tak szczegółowe i wszechstronne, że stają się mało elastyczne. Aby temu zapobiegać, wiele organizacji stosuje elastyczne budżety wielowariantowe, określone na dany czas (np. kwartalne). Nazywane są one budżetami zmiennymi. Przedstawiane są w postaci serii prognoz, z których każdy uzależniony jest od innego poziomu rozmiarów sprzedaży czy produkcji. Przy wykorzystaniu kontroli bieżącej dla różnych okresów wybiera się inne budżety.

W ramach controllingu finansowego istnieje oczywiście wiele pozabudżetowych narzędzi kontroli, chociaż niektóre z nich mogą się wiązać i być stosowane łącznie z kontrolą budżetową. Do najważniejszych należy wskaźnikowa analiza finansowa, za pomocą której kontroluje się, a następnie ustala przyszły poziom płynności finansowej, rentowności, efektywności działania oraz zadłużenia przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa jest bardzo użytecznym narzędziem uzyskiwania informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest ona rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku wyników) i ma charakter kontroli następnej. Wskaźniki finansowe kontrolują różne aspekty działalności firmy. Dzięki relatywnemu ujęciu pozwalają one dokonać porównań nie tylko w stosunku do planów czy też rezultatów działalności uzyskanych w poprzednich okresach, ale również w stosunku do innych przedsiębiorstw działających w danym sektorze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>