Analiza SWOT – kontynuacja

Analiza SWOT, poza funkcją pomocniczą przy formułowaniu strategii, wykorzystywana jest często w działalności doradczej (consulting) jako technika diagnozy organizacji. Nie istnieje jedna, obowiązująca w każdym przypadku wersja tej techniki. Dużą popularnością cieszy się na przykład szybka, „trzydniowa” (quick and dirty) diagnoza, ograniczona jedynie do stworzenia ogólnej listy silnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń. Jest ona zwykle sporządzana przez niezależnych ekspertów współpracujących z uczestnikami organizacji lub przez samą kadrę kierowniczą korzystającą z pomocy zewnętrznych doradców.

SWOT może przybierać także formę bardziej rozbudowaną, w której, na przykład, silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia określa się w czterech podstawowych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa: (1) – marketingu, (2) – finansach, (3) – produkcji (technologii), (4) – polityce personalnej.

Analizę SWOT wykorzystała grupa konsultantów w jednym z dużych polskich przedsiębiorstw. Pierwszym etapem prac nad formułowaniem strategii firmy było zorganizowanie sesji diagnostycznej z udziałem kadry kierowniczej. Jej celem było poznanie firmy „od wewnątrz”. Eksperci przygotowali ankietę z zadaniami polegającymi na określeniu silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz jego szans i zagrożeń. Najpierw kierownicy wypełniali ankietę indywidualną, korzystając w miarę potrzeb z pomocy konsultantów. Następnie w specjalnie dobranych grupach dyskutowano nad tymi „prywatnymi” wizerunkami przedsiębiorstwa, przygotowując zbiorcze listy głównych sił i słabości oraz szans i zagrożeń. Kadra kierownicza biorąca udział w sesji poproszona została także o ocenę na siedmiostopniowej skali, w jakim stopniu firma rzeczywiście stara się realizować cele w obszarach produktywności, przywództwa, klimatu organizacyjnego, wydajności, zysku, wzrostu, stabilności oraz społecznej odpowiedzialności. Sesja z wykorzystaniem analizy SWOT pozwoliła na przeprowadzenie szybkiej, stosunkowo głębokiej i taniej diagnozy funkcjonowania firmy. Umożliwiła zebranie informacji będących punktem wyjścia do budowania strategii tego przedsiębiorstwa w warunkach zmieniającego się otoczenia oraz problemów wewnątrzorganizacyjnych.

Leave a Reply

Kategorie
producnet butelek PET : https://butelx.com/