Określenie szans i zagrożeń

Elementem prognozyw analizie SłKOr jest określenie szans i zagrożeń. Każda organizacja staje systematycznie w obliczu wydarzeń, które może wykorzystać, które są lub będą dla niej szczególnymi okazjami, wyzwaniami pozytywnymi. Najprawdopodobniej w przyszłości wystąpią także takie wydarzenia lub zjawiska, które będą miały niekorzystny wpływ na funkcjonowanie firmy i będą dla niej zagrożeniami. Trzeba umieć je przewidzieć.

Klasyczna lista szans i zagrożeń dotyczy najczęściej czterech obszarów otoczenia organizacji (subotoczeń). Są to:

– obszar ogólnych zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych

– obszar zmian rynkowych

– obszar zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych

– obszar organizacji konkurencyjnych i współdziałających.

Szanse i zagrożenia możemy odnaleźć także „poza” otoczeniem, w działaniach zainicjowanych przez zarządzających firmą. Szansą dla organizacji może być zatem: zmiana stawek celnych, „wypadnięcie z gry” dotychczasowego konkurenta, wzrost popytu na produkt firmy, ale także rozpoczęcie współpracy z zagranicznym kontrahentem, sprzedaż lub dzierżawa nie wykorzystywanego majątku produkcyjnego czy zmiana wewnętrznego systemu wynagrodzeń. Przykładowymi zagrożeniami mogą być natomiast: zmiany systemu podatkowego, rosnąca konkurencja na rynku danego produktu, niewypłacalność głównego kooperanta, niewłaściwa polityka kadrowa w przedsiębiorstwie. Dokonując najprostszej analizy SWOT otrzymujemy w efekcie cztery listy zestawienia:

– 1) listę silnych stron organizacji,

– 2) listę słabych stron organizacji,

– 3) listę szans, jakie istnieją lub mogą pojawić się w otoczeniu organizacji i w niej samej,

– 4) listę zagrożeń, jakie ujawniły i mogą ujawnić się w otoczeniu lub wewnątrz firmy.

Leave a Reply

Kategorie
optymalizacja logistyki