Analiza SWOT

Listy te są zazwyczaj ograniczone. Zawierają najczęściej po kilka (na przykład pięć) najważniejszych i dobrze zdefiniowanych silnych stron i słabości oraz szans i zagrożeń. Dzięki temu możliwa staje się koncentracja zarządzających na tym, co ma dla firmy – jej przetrwania, zysków i rozwoju

znaczenie podstawowe. Takie świadome i czasowe ograniczenie pola widzenia zwiększa sprawność działań strategicznych.

Kolejnym krokiem analizy SWOT, po sporządzeniu wymienionych wyżej list, jest połączenie diagnozy oraz prognozy na poziomie organizacji i jej otoczenia. Taka synteza jest niezbędna do wytyczenia strategicznych celów organizacji. Tylko dzięki niej możemy określić zakres możliwych, dopuszczalnych i wykonalnych strategii. Wynika on z naszej wiedzy o możliwościach wykorzystania silnych stron organizacji oraz jej szans przy jednoczesnym minimalizowaniu słabości i unikaniu zagrożeń.

Podsumujmy, strategia organizacyjna budowana przy użyciu analizy SWOT opiera się na wykorzystaniu tych aspektów funkcjonowania firmy, które potraktowano jako jej silne strony obecnie oraz jako szanse w przyszłości. Aby możliwe było osiągnięcie postawionych celów, strategia powinna zakładać ograniczenie lub wyeliminowanie słabych stron. Lista zidentyfikowanych zagrożeń wskazuje zaś na te zjawiska oraz procesy w organizacji i otoczeniu, które bezwzględnie należy wziąć pod uwagę, gdyż mogą zakłócić lub nawet uniemożliwić osiągnięcie strategicznych celów.

Leave a Reply

Kategorie
rolety zewnętrzne antywłamaniowe