Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych w modelu gospodarki rynkowej

W tworzących się warunkach gospodarki rynkowej nastąpiło stopniowe ujednolicenie form oddziaływania na gospodarkę finansową podmiotów gospodarczych. Oprócz wymienionych instrumentów finansowych ważna rola przypada w tym zakresie nowym zasadom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych w modelu gospodarki rynkowej

Pojęcie gospodarki rynkowej jest pewnym skrótem myślowym stosowanym dla oznaczenia takiego rodzaju stosunków społecznych, w których gospodarowanie jest swobodne i dozwolone każdemu rodzaj i rozmiary działalności są kształtowane na rynku przez popyt i ceny między uczestnikami działalności gospodarczej wywiązuje się konkurencja udział państwa w życiu gospodarczym staje się ograniczony. Przyjmuje postać działań interwencyjnych, które mają sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych oraz ich obronie. Wymagają tego nie tylko interesy klasy rządzącej, zadaniem której jest utrzymanie istniejącego ustroju gospodarczgo. Powody interwencjonizmu sa bowiem znacznie szersze. Obejmują ochronę interesów gospodarki krajowej, ochronę środowiska naturalnego, ochronę konsumentów, ochronę przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją itd.

Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych nie jest obiektem bezpo-średnim działań interwencyjnych państwa, ponieważ typowa dla gospodarki rynkowej wolność gospodarcza zakłada daleko idącą samodzielność finansową podmiotów gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że nie podlega ona żadnym oddziaływaniom ze strony państwa. Jest to niemożliwe z kilku powodów.

Leave a Reply