Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych

0
comments

Na gospodarkę finansową podmiotów gospodarczych można oddziaływać także poprzez system wydatkowania przychodów osiągniętych przez te podmioty. W tym celu można się posługiwać nie tylko metodami podatkowymi, które prowadzą jedynie do zmniejszenia wysokości osiągniętego przychodu. Można natomiast uruchomić pewne nakazy dotyczące źródeł i sposobu finansowania poszczególnych fragmentów działalności gospodarczej (np. działalności eksploataycjnej, inwesty- cyjno-remontowej, badawczo-wdrożeniowej, socjalnej itd.), bądź też ująć wydat-kowanie przychodów w ramy gospodarki funduszowej. Trzeba jednak zastrzec, żże w warunkach gospodarki rynkowej obydwa sposoby nie powinny mieć miejsca, ponieważ z zasady wolności gospodarczej i zasady samofinansowania wynika swoboda wyboru finansowania. Wyjątki od tych reguł mogą odnosić się do gospodarki finansowej państwowych podmiotów gospodarczych, ponieważ w ten sposób państwo może zapewnić sobie wpływ na racjonalne wykorzystanie własnych przychodów podmiotów gospodarczych i tym samym ograniczyć potrzebę wspomagania finansowego tych podmiotów z budżetu państwa.

W stosunku do przedsiębiorstw państwowych nastąpiła znaczna liberali-zacja w normowaniu gospodarki finansowej. Nie przewiduje się bowiem normatywnie żadnych nakazów dotyczących źródeł i sposobów finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjno-remontowej oraz badawczo-wdrożeniowej. Przed-siębiorstwa mają natomiast obowiązek gromadzenia przychodów oraz różnych środków pieniężnych na rachunku funduszu przedsiębiorstwa. Z niego też finansują działalność przedsiębiorstwa, z wyjątkiem działalności socjalnej i mieszkaniowej, które są finansowane ze środków funduszu socjalnego i mieszkaniowego, tworzonych obligatoryjnie i w ciężar kosztów (ustawa z dnia 24października 1990 r. Dz. U. Nr 58, poz. 343 zm.: z 1991 r. Nr 80, poz¦ 350 z 1992 r. nr 21, poz. 85).W ciężar kosztów finansuje się także wydatki związane z realizacją zadań przedsiębiorstw państwowych w zakresie obronności kraju.

<

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>