Wskaźniki finansowe

Poprzez użycie wskaźników finansowych można zidentyfikować mocne i słabe strony działalności organizacji. Ukazują one, czy przedsiębiorstwa jest zdolne do zaspokojenia istniejących zobowiązań finansowych, czy nie ma kłopotu z inkasowaniem należności, czy właściwie gospodaruje się zapasami, czy majątek firmy jest odpowiednio zagospodarowany, czy struktura kapitału jest właściwa, czy efektywność finansowa firmy jest wystarczająco wysoka. Zbyt wysoka lub zbyt niska wielkość wskaźnika jest sygnałem o występowaniu negatywnych lub pozytywnych zjawisk. Jest źródłem informacji o zagrożeniach i szansach poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Należy dodać, że wskaźniki finansowe nie dają wystarczających informacji o przyczynach zaistniałych zjawisk lub zdarzeń. Dlatego też stwierdzone nieprawidłowości i zagrożenia powinny być przedmiotem dalszej analizy przyczynowo-skutkowej.

Wskaźniki finansowe są nośnikiem ważnych informacji dla różnych grup odbiorców. Dostawcy i banki udzielające kredytów krótkoterminowych są przede wszystkim zainteresowane oceną płynności bieżącej przedsiębiorstwa. Kredytodawcy kontrolują zdolność organizacji do generowania gotówki oraz możliwości pokrycia długów. Właściciele przedsiębiorstwa (akcjonariusze, udziałowcy) analizują poziom rentowności i ryzyka związanego z działalnością organizacji. Zarząd za pomocą wskaźników finansowych kontroluje wszystkie aspekty działalności organizacji, ponieważ jest odpowiedzialny za bieżące i perspektywiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Leave a Reply