Wskaźnik inkasowania należności

0
comments

Wskaźnik inkasowania należności zależy od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Na jego poziom wpływa struktura zarówno czasowa, jak i podmiotowa należności, którą trzeba zbadać, by bliżej wyjaśnić kształtowanie się tego wskaźnika. Może bowiem okazać się, że większość przeterminowanych należności jest skoncentrowana u jednego klienta lub w jednym segmencie rynku. Poza tym, wielkość tego wskaźnika zależy od charakteru branży, w jakim działa przedsiębiorstwo. Z definicji firmy handlowe mają wyższy wymiar rotacji należności niż firmy produkcyjne lub usługowe.

Ostatnią grupą mierników wykorzystywanych w controllingu finansowym są wskaźniki rentowności. Kontrolują one czynniki wpływające na poziom zysku i noszą charakter syntetyczny. Oznacza to, że na kształtowanie się ich wielkości ma wpływ cały szereg zdarzeń, które z kolei mogą być opisywane za pomocą innych wskaźników o mniejszym stopniu ogólności. Dezagragacja wskaźników rentowności tworzy możliwość opisu zjawisk w formie struktury hierachicznej poprzez przedstawienie ich uzależnienia od iloczynu, ilorazu, sumy czy różnicy odpowiednich wskaźników cząstkowych. Tego typu układy określa się jako piramidę wskaźników. Około 80 lat temu firma Du Ponta po raz pierwszy zastosowała metodę kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. W piramidzie Du Parna czołową rolę w controllingu finansowym odgrywają trzy relacje oparte na osiąganym zysku netto. Są to:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>