Wskaźnik rotacji

Mierniki pozwalające ocenić wykorzystanie elementów obrotowych w przedsiębiorstwie nazywane są wskaźnikami rotacji. Najistotniejszym z nich jest miernik rotacji zapasów, który udziela odpowiedzi na pytanie, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów.

Jeśli firma zwiększa wskaźnik rotacji zapasów, to oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży. Taka sytuacja jest korzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejszają się koszty ich magazynowania oraz następuje uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach. Ale jednocześnie zwiększa się ryzyko, że w przypadku powstania jakiejkolwiek nieprzewidzianej sytuacji przedsiębiorstwo nie będzie miało możliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Innym współczynnikiem rotacji jest miernik sposobu inkasowania należności, na podstawie którego badany jest sposób aktywizacji sprzedaży produktów firmy. Wielkość tego wskaźnika oblicza się według formuły:

Wartość tego wskaźnika określa, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odtwarza stan swoich należności. Według ogólnych standardów wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0-10,Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy niż 7,0, to taka sytuacja może oznaczać, że w stosunku do ogólnie przyjętych norm przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, co świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach. Może to spowodować powstawanie zatorów płatniczych w łańcuchu zależności kooperacyjno- -handlowych. Przedsiębiorstwa bardzo często kierują się bowiem regułą: „uzyskuję należności to płacę zobowiązania”.

Leave a Reply