Kapitał zapasowy

Przyznając pierwszeństwo umowie lub statutowi kodeks handlowy zastrzega jednak pewne warunki podziału czystego zysku pomiędzy wspólników. W spółce akcyjnej obowiązkowe jest tworzenie z zysku kapitału zapasowego (art. 427 k.h.). Na ten cel przeznacza sie corocznie 8% czystego zysku, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Na rzecz kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które akcjonariusze uiszczają w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom. Kapitał zapasowy służy na finansowanie strat bilansowych spółki, nie więcej jednak niż w jednej trzeciej swej wielkości.

Odrębne zasady obowiązują w spółkach akcyjnych działających w zakresie bankowości i ubezpieczeń. Zasady podziału zysku i pokrywania strat w bankach określają ich statuty. Natomiast w zakładach ubezpieczeinowych zysk netto może być wykorzystany w dowolny sposób. Jest to o tyle zrozumiałe, że wszelkie fundusze o charakterze rezerwowym są tworzone w ciężar kosztów.

W odniesieniu do spółek z udziałem zagranicznnym istnieje równie swobodna dyspozycja zyskiem netto. Inwestor zagraniczny może przeznaczyć go na zakup w banku polskim środków dewizowych, które może następnie swobodnie (bez zezwolenia dewizowego) i w całości transferować poza granicę Polski.

Leave a Reply