Ustawa o działalności finansowej

Statuty spółek oraz przepisy ogólnie obowiązujące mogą jednak w odniesieniu do spółek akcyjnych przewidywać inne rozwiązania. Dotyczy to m.in. banków działających w formie spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych w działalności ubezpieczeniowej. Szczególnie w tym ostatnim wypadku ma miejsce normowanie gospodarki finansowej ubezpieczyciela (ustawa o działalności ubezpieczeniowej). Jest on obowiązany tworzyć kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Może natomiast tworzyć także inne fundusze. Ponadto istnieje scentralizowany Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny służący finansowaniu odszkodowań z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Odrębnością gospodarki ubezpieczeniowej ubezpieczyciela jest również możliwość dokonywania lokat środków ubezpieczyciela, jednakże na warunkach określonych przez przepisy prawne.

Wobec pozostałych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów zagrani-cznych, podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi w zasadzie nie stosuje się prawnego reżimu gospodarki finansowej. Obowiązuje je jednak ogólny mechanizm kształtowania przychodów i ich wydatkowania, co uwidacznia się bardziej w wymogach dotyczących kosztu i zysku.

Regulacje prawno-finansowe dotyczące kosztów działalności podmiotów gospodarczych

W systemie gospodarki rynkowej, będącej gospodarką wolnokonkurencyj- ną, dbałość przedsiębiorcy o jak najniższe koszty wydaje się być sprawą oczywistą. Niższe koszty, to teoretycznie niższa cena, a to z kolei nadzieja na pokonanie konkurenta. Rozumowaniu temu trudno zarzucić brak logiki, a jednak kształtowanie się kosztów działalności gospodarczej jest nie tylko problemem dla przedsiębiorcy. Ważna rola przypada w tej dziedzinie również państwu. Są ku temu liczne powody.

Leave a Reply