Unormowana gospodarka finansowa szkól wyższych

Bardzo szczegółowo jest unormowana gospodarka finansowa szkól wyższych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 7 sierpnia 1991 r. w sprawie zadań gospodarki finansowej uczelni, Dz. U. Nr 84, poz. 380).Przepisy prawne określają bowiem źródła i sposoby finansowania działalności dydaktycznej, badawczej, pomocy materialnej na rzecz studentów, gospodarczej, wynagrodzeń, współpracy z zagranicą. Ma tutaj miejsce także zasada funduszowania części środków oraz odrębny reżim prawny korzystania z dotacji budżetowych. Część funduszy ma charakter obligatoryjny (fundusze: zasadniczy, nagród, socjalny, mieszkaniowy, pomocy), część zaś fakultatywny (fundusze: własny, stypendialny, wdrożeniowy).

W spółdzielczości obowiązuje zasada samorządności i samofinansowania. Prawo spółdzielcze wymaga więc, aby spółdzielnia tworzyła fundusze własne w postaci funduszu udziałowego i funduszu zasobowego oraz fundusze socjalny i mieszkaniowy. Pozostawia natomiast spółdzielni możliwość tworzenia innych funduszy, przy czym jeżeli mają one być tworzone w ciężar kosztów spółdzielni, to potrzebna jest na to zgoda Ministra Finansów. Przepisy nie normują natomiast szczegółowo źródeł i trybu finansowania działalności gospodarczej spółdzielni, pozostawiając to decyzji organów.

W spółkach osobowych prawa cywilnego i prawa handlowego gospodarka finansowa nie jest normowana przepisami prawnymi. Natomiast w spółce z o.o. poza kapitałem zakładowym, który ma charakter obligatoryjny tworzenie innych funduszy (zapasowych, rezerwowych, socjalnych) jest fakultatywne. Inaczej jest w spółce akcyjnej, gdzie poza kapitałem akcyjnym obligatoryjne jest również tworzenie kapitału zapasowego (art. 427 k.h.), służącego na pokrycie strat bilansowych. Ponadto statut spółki może przewidywać tworzenie pod nazwą rezerwowych jeszcze innych funduszy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

Leave a Reply

Kategorie
https://meskimagazyn.pl/medicine-marka-ubrania-styl-jakosc/