Reżim prawno-finansowy

0
comments

Reżim prawno-finansowy wymienionych funduszy jest różny. Fundusz za-łożycielski jest traktowany jako wkład majątkowy państwa. Dlatego też państwo nie dopuszcza, aby wysokość tego wkładu uległa zmniejszeniu bez uzasadnionej przyczyny (patrz szerzej przepisy rozdziału 9 ustawy o przedsiębiorstwach).Co więcej, państwo jako właściciel wydzielonej przedsiębiorstwu państwowemu części mienia ogólnonarodowego pobiera pożytki płynące z tego mienia w postaci dywidendy oraz podatków i opłat (patrz szerzej pkt 3 i 4).

W stosunku do przedsiębiorstw komunalnych, do których stosuje się odpo-wiednio przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych obowiązują również przepisy ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych w części dotyczącej funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, z tym, że uprawnienia organu założycielskiego i Skarbu Państwa przysługują odpowiednio organom gminy. Jest to rozwiązanie prowizoryczne, dalece nie odpowiadające specyfice stosunków majątkowych istniejących w ramach własności komunalnej.

Przepisy prawne o funduszu założycielskim przedsiębiorstwa odnoszą się także do niektórych przedsiębiorstw i państwowych jednostek organizacyjnych nie objętych ustawą o przedsiębiorstwach państwowych. Odnosi się to zwłaszcza do PKP i do „Portów Lotniczych”, ponieważ inne przedsiębiorstwa nie objęte ustawą

oprzedsiębiorstwach państwowych zostały przekształcone w spółki akcyjne Skarbu Państwa (np. PLL „LOT”, PZU, Polska Poczta, Telegraf i Telefon), zaś ich fundusze statutowe zostały przekształcone w kapitał akcyjny Skarbu Państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>