Odrębny tryb prywatyzacji

Inny tryb prywatyzacji ma zastosowanie na mocy przepisów ustawy z dnia 5 lutego o przekształceniu własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 16, poz.. 69). Zaliczono do nich przedsiębiorstwa: wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, handlu węglem kamiennym, wytwarzania oraz przemysłu i zbytu energii elektrycznej i cieplnej (Dz.U. Nr 17, poz¦ 79 i Nr 33, poz. 147).Przedsiębiorstwa te podlegają jedynie prywatyzacji kapitałowej, polegającej na przekształceniu ich w jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa i na sprzedaży akcji osobom trzecim, jednakże na podstawie uchwały Rady Ministrów.

Odrębny tryb prywatyzacji zastosowano wobec państwowych nieruchomości rolnych i przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Na mocy ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464 zm.: z 1993 roku Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29)mienie Skarbu Państwa przejęte w wyniku likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Gospodaruje nim Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa , dokonując m.in. sprzedaży mienia lub oddania do odpłatnego korzystania bądź wniesienia do spółki.

Jeszcze inaczej przebiega prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych prze-kształconych w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w celu wniesienia ich akcji lub udziałów do narodowych funduszy inwestycyjnych. Są one tworzone na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych {Dz. U. Nr 44, poz. 202)w formie spółek akcyjnych.

Leave a Reply