Kapitał zasobów Lasów Państwowych

W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. Nr 101, poz. 444, zm.: z 1992 r. Nr 21, poz. 85) prowadzi się ewidencję powierzonego w zarząd majątku Skarbu Państwa. Wartość tego majątku stanowi tzw. kapitał zasobów Lasów Państwowych. Kapitał ten podlega zwiększeniu i zmniejszeniu na analogicznych zasadach jak fundusz założycielski w innych przedsiębiorstwach państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Dz. U. Nr 125, poz¦ 555).

W instytucjach kultury (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. Nr 114, poz. 493)gospodaruje się samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji nabytego mienia. Podlega on zwiększeniu i zmniejszeniu analogicznie jak fundusz założycielski w przedsiębiorstwach państwowych.

W jednostkach badawczo-rozwojowych (ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, tekst jedn. Dz.. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 ) wartość majątku odzwierciedla fundusz jednostki badawczo-rozwojowej. Podlega on zwiększeniu i zmniejszeniu na analogicznych zasadach jak fundusz założycielski w przedsiębiorstwach państwowych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Dz.U. Nr 72, poz. 318).

Leave a Reply

Kategorie
https://www.ccrw.pl/certyfikat-bezpieczenstwa-pozarowego-rosja/