Co podlega reglamentacji?

Przedsiębiorstwa państwowe mogą tworzyć inne fundusze niż fundusz zało-życielski i fundusz przedsiębiorstw oraz fundusz socjalny i mieszkaniowy (np. fundusz rekultywacji w przedsiębiorstwach wydobywających minerały). Nie są jednak związane z wolą prawodawcy.

Inny jest natomiast stosunek prawodawcy do niektórych państwowych jed-nostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi. Znacznej reglamentacji podlega np. gospodarka finansowa Lasów Państwowych (rozporzą-dzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Dz. U. Nr 125, poz. 555).Obejmują one gromadzenie dochodów (podlegają centralizacji) oraz wykorzystanie ich na cele eksploatacyjne i inwestycyjne, a także gospodarkę dotacjami budżetowymi, finansowanie niedoboru środków obrotowych, tworzenie rezerw, a nawet limitowanie wysokości zaciąganych w banku kredytów (nie więcej niż 20% wartości dochodu jednostki w poprzednim roku).

Wobec instytucji kultury przyjęto bardzo liberalne rozwiązania prawno-fi- nansowe. Ograniczają się one do stworzenia obowiązku prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o fundusz instytucji kultury, który jest jedynym funduszem oprzeznaczeniu gospodarczym. Nie przeczy to obowiązkowi tworzenia funduszu socjalnego i funduszu mieszkaniowego, w ciężar kosztów, a także możliwości tworzenia innych funduszy, np. funduszu załogi z zysku instytucji kultury. Koszty bieżącej działalności pokrywane są natomiast z osiągniętych przychodów, bez odrębnej regulacji tego zjawiska. Mniejsza jest natomiast swoboda gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych, Dz. U. Nr 72, poz. 318).Są one bowiem obowiązane do tworzenia funduszy: nagród, socjalnego i mieszkaniowego. Mogą natomiast tworzyć ponadto własny fundusz stypendialny i fundusz wdrożeniowy. Przepisy określają również źródła finansowania działalności inwestycyjnej.

Leave a Reply