Straty bilansowe przedsiębiorstwa państwowego

Straty bilansowe przedsiębiorstwa państwowego obciążają fundusz przed-siębiorstwa. Do rzadkości należą obecnie już dotacje podmiotowe dla przedsiębiorstw państwowych.

Rozwiązania odmienne od stosowanych w przedsiębiorstwach państwowych występują w innych państwowych jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. W Lasach Państwowych z nadwyżki dochodów nad wydatkami wydziela się fundusz stabilizacji, z przeznaczeniem na badania naukowe, ekspertyzy, udziały w spółkach, lokaty kapitałowe, dotacje i pożyczki dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

W instytucjach kultury zysk pozostający do ich dyspozycji przeznacza się na fundusz instytucji kultury, z którego pokrywa się m.in. straty bilansowe. Z zysku można tworzyć również inne fundusze, np. fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę indywidualnych nagród. Dyspozycja ta pozostaje w gestii instytucji kultury.

W jednostkach badawczo-rozwojowych zweryfikowany zysk przeznacza się na: fundusz jednostki badawczo-rozwojowej, ewentualne zwiększenie zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego, własny fundusz stypendialny i na inne cele. Straty bilansowe pokrywa sie z funduszu jednostki badawczo-rozwojo- wej.

W szkołach wyższych zysk netto uczelni pozostaje w jej dyspozycji i może być przeznaczony na: zasilanie funduszu zasadniczego i własnego funduszu sty-pendialnego, a także na uczelniany fundusz nagród i na inne cele. Natomiast straty bilansowe obciążają fundusz zasadniczy.

Leave a Reply