Przedsiębiorstwa państwowe poddane są procesowi prywatyzacji

0
comments

Tezę tę potwierdza fakt, iż do dywidendy stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, które są przecież zobowiązaniami typu publiczno-prawnego. Co więcej, obowiązuje zasada, że zaleganie lub brak wpłaty z tytułu dywidendy jest przesłanką do wszczęcia postępowania naprawczego i powołania zarządu

komisarycznego lub likwidacji przedsiębiorstwa. Skarb Państwa nie chce tracić środków funduszu założycielskiego. Dlatego też obowiązuje zasada, że jeżeli osiągnięty zysk po jego opodatkowaniu jest niższy od jego dywidendy, przedsiębiorstwo wpłacając dywidendę pomniejsza fundusz przedsiębiorstwa o różnicę między tymi wielkościami, zawiadamiając o tym Ministra Finansów oraz organ założycielski. Z drugiej jednak strony dywidenda może być przeznaczona na powiększenie funduszu założycielskiego, gdy przedsiębiorstwo wykonuje inwestycje mające na celu restrukturyzację działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa państwowe poddane są procesowi prywatyzacji. Jedną z jej form jest utworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 z późn.zm.).Spółki te są obowiązane wpłacać Skarbowi Państwa odsetki od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału (ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, Dz.U. Nr 75, poz¦ 330).Jest to więc konstrukcja identyczna jak dywidenda od przedsiębiorstw państwowych. Podstawę naliczania odsetek stanowi wartość kapitału akcyjnego lub zakładowego. Są one pobierane w wysokości 0,5% podstawy, z zysku po opodatkowaniu, w terminach miesięcznych (zaliczkowo). Tak samo jak w wypadku dywidendy do odsetek stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Jeżeli zysk po jego opodatkowaniu jest niższy od należnej kwoty odsetek, spółka wpłaca je pomniejszając kapitał zapasowy lub inne fundusze o ppodobnym charakterze. Odsetki mogą być również przeznaczone na powiększenie kapitału rezerwowego, gdy spółka wykonuje inwestycje mające na celu restrukturyzację działalności gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>