Prawo spółdzielcze

0
comments

Identyczna zasada obowiązuje w odniesieniu do szkół wyższych (ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 65, poz. 385) jedynie z różnicą, że wartość majątku uczelni odzwierciedla fundusz zasadniczy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, Dz. U. Nr 84, poz. 380).

W spółdzielczości (ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. Nr 30, poz. 210 z późn.zm.)majątek spółdzielni oraz zachodzące w nim zmiany odzwierciedla fundusz zasobowy, który należy do funduszy obligatoryjnych. Powstaje on z wpłat wpisowego dokonywanych przez członków spółdzielni, a także wpłat części nadwyżki finansowej, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie oraz przedawnionych i prekludowanych zobowiązań. Fundusz zasobowy zwiększy się o odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i innych wartośści, a zmniejsza się o ich umorzenia.

W odniesieniu do spółek prawa cywilnego i handlowego formalnie nie korzysta się z funduszy celowych dla finansowego ujęcia majątku spółki. Nie oznacza to jednak rezygnacji z oddziaływania na majątek spółek. Stosowane rozwiązania prawa są zróżnicowane w odniesieniu do spółek osobowych i kapitałowych, a ponadto wykazują pewne różnice w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>