Prawo górnicze

0
comments

Dochody komunalnych jednostek budżetowych, wpłaty innych jedno-stek komunalnych oraz dochody z majątku gminy mają bardzo zróżnicowany charakter. Te pierwsze dotyczą różnych wpłat za czynności urzędowe, kar i grzywien wymierzanych przez gminne służby porządkowe itp. Do dochodów z majątku gminy można zaliczyć wpływy ze sprzedaży, dzierżawy, najmu, użytkowania tego majątku, dochody z akcji i udziału gmin w spółkach itp. Tradycyjnie do tej grupy zalicza się także dochody z dywidendy od przedsiębiorstw komunalnych, w naszej pracy zaliczyliśmy je jednak do dochodów podatkowych gminy.

Gminy mają prawo do pobierania (otrzymywania) różnorodnych opłat o charakterze niepodatkowym. Niektóre z nich zostały omówione w cz. VI, rozdz. 1, gdyż mieszczą się w ogólnym pojęciu opłaty skarbowej.

– opłata targowa

– opłata miejscowa

– opłaty administracyjne.

Pomimo stosunkowo niewielkiego znaczenia fiskalnego, piśmiennictwo na ich temat jest dość bogate (zob. E. Ruśkowski, L. Etel, Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Warszawa 1994).

Ustawy i inne przepisy szczególne przyznają gminom także prawo do pobierania (względnie otrzymywania) opłat innych niż przewidziane wymienioną wyżej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r.

ofinansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz¦ 600) przyznaje gminom wpływy z opłaty eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty gospodarcze na podstawie ustawy z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz.U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12 zpóźn. zm.). W związku z uchwalaniem nowego Prawa górniczego dochód ten ma dla gmin li tylko symboliczne znaczenie (zob. E. Tegler, Finansowanie…, s. 34).

-opłaty adiacenckie z tytułu różnicy między wartością gruntu wcześniej posiadanego, a wartością gruntu otrzymanego w wyniku scalenia lub podziału

-opłaty adiacenckie z tytułu udziału właścicieli gruntu w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych

-opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych oraz dodatko-we opłaty za użytkowanie gruntów nie zabudowanych w terminie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>