Podmiot opłaty skarbowej

0
comments

Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegające tej opłacie. Opłacie skarbowej podlegają wszystkie podmioty wykonujące czynności objęte obowiązkiem jej uiszczania, bez względu na ich strukturę organizacyjno-prawną. Nie są już stosowane występujące wcześniej ulgi i wyłączenia przewidziane dla tzw. jednostek gospodarki uspołecznionej.

Opłatą skarbową objęte są 4 grupy czynności dokonywanych przez wyżej wymienione przedmioty. Są to: czynności w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu admi-nistracji państwowej takiejak: podania, zaświadczenia, zwolnienia i inne czynności podejmowane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego

następujące umowy cywilno-prawne: umowa sprzedaży, zamiany, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, pożyczki, komisu, spółki, poręczenia, dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umowy majątkowe, małżeńskie oraz ustanowienie hipoteki oraz odpłatnego użytkowania dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, weksle oraz doku-menty przewozowe orzeczenia sądowe oraz ugody zawarte przed tymi sądami, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>