Stawki opłaty skarbowej

W ustawie o opłacie skarbowej zostały określone jedynie stawki maksymalne, których nie może przekraczać Minister Finansów ustalając w formie rozporządzenia obowiązujące stawki opłaty. Aktualnie obowiązuje powołane rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej. Stawki określone w tym rozporządzeniu mają postać stawek kwotowych – tego typu stawek jest najwięcej

-lub stawek procentowych. Wysokość stawek bardzo często zdecydowanie przekracza koszty związane z wykonaniem przez daną jednostkę czynności podlegającej opłacie skarbowej. Jest to zwłaszcza widoczne przy opłatach obciążających wydawane zezwolenia. Np. opłata skarbowa od zezwolenia na prowadzenie międzynarodowej linii autobusowej wynosi 30 min zł. Tyle samo musi zapłacić w formie opłaty skarbowej osoba starająca się o zezwolenie na otwarcie oddziału banku, czy też chcąca uzyskać zezwolenie na międzynarodowy przewóz ładunków.

Jednakże w większości przypadków stawki kwotowe opłaty skarbowej oscylują w granicach kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy złotych. Jedna z najbardziej popularnych opłat, tj. od podania, wynosi 15 tys. zł i 1500 zł od załącznika do podania. Niewiele wyższa jest opłata od informacji adresowej – 50 tys.zł, od zarejestrowania stałego pojazdu samochodowego – 60 tys. zł i od odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 100 tys. zł. Nowo wprowadzoną opłatą skarbową o charakterze kwotowym jest opłata od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wynosi ona 400 tys. zł.

Stawki procentowe opłaty skarbowej występują przede wszystkim przy umowach cywilnoprawnych. Dosyć często spotykana opłata od umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wynosi 5%, a od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych – 2%. Warto zaznaczyć, że opłata ta dotyczy jedynie umów sprzedaży nie objętych przepisami o podatku od towarów i usług. Upraszczając można stwierdzić, że opłata skarbowa obciąża jedynie umowy sprzedaży zawierane przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Takie same stawki, czyli 5% i 2% obowiązują również m.in. przy umowie zamiany, dożywocia i o dział spadku. Opłata skarbowa od umowy komisu i pożyczki wynosi 2%, a od umowy najmu i dzierżawy – 1%.

Specyficzne opłaty, a mianowicie o charakterze kwotowo-procentowym obciążają umowy spółki. I tak opłata skarbowa od kapitału zakładowego (wkładów, udziałów, akcji) spółki do 100 min zł wynosi – 2%, od 100 do 200 min zł – 2 min zł + 1% nadwyżki powyżej 100 min zł, od 200 do 300 min zł – 3 min zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 200 min z, a gdy kapitał przekracza 300 min zł – 3,5 min zł +

Leave a Reply