Różnorodne opłaty w obowiązującym ustawodawstwie

Dopłaty występują najczęściej przy realizacji zadań inwestycyjnych, które finansuje zarówno państwo, jak i sami zainteresowani, np. dopłata elektryfikacyjna, melioracyjna itp.

Jeśli więc stwierdzimy, że opłata jest najczęściej kategorią pośrednią miedzy podatkiem a ceną, to dopłata jest jeszcze bardziej zbliżona do ceny, a więc pcsiada większy stopień ekwiwalentności, niż opłata.

W obowiązującym ustawodawstwie w Polsce istnieje ogromna ilość różno-rodnych opłat, które różnią się w zasadniczy sposób między sobą. Faktycznie podatkowy charakter mają opłaty skarbowe, wśród których można vyróżnić: opłaty od podań i załączników do podań, opłaty od czynności urzędow}ch, opłaty od zaświadczeń, opłaty od zezwoleń, opłaty od czynności cy wilnoprawiych, opłaty od dokumentów.

Niektóre opłaty mają charakter rekompensujący określone straty, które wywołują czynności obciążone opłatą, np. opłaty z tytułu udziaaii w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych opłat/ eksploatacyjne za wydobywanie kopalin ze złóż itp.

Występują także opłaty, które charakteryzuje całkowiti lub częściowa odpłatność (zwrot kosztów) za czynności instytucji, które je wylonują, np. opłata probiercza.

Do ceny, a więc pełnej ekwiwalentności za świadczone usłuf, zbliżone są pewne opłaty za usługi socjalne, np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, prsdszkolu itp.

Nasze ustawodawstwo potwierdza więc zamieszczone r* początku rozdziału uwagi, że klasyczna opłata jest kategorią pośrednią pomiędzyjodatkiem i ceną, nie wyklucza się jednak, że w konkretnych przypadkach za jej azwą kryje się faktycznie cena lub podatek.

Spośród opłat występujących w obowiązującym systmie prawnym w Polsce na szczególną uwagę zasługuje opłata skarbowa, dlategc^ostanie ona omówiona bardziej szczegółowo.

Leave a Reply