Podstawa obliczania opłaty skarbowej

W art. 10 ustawy o opłacie skarbowej określone zostały wielkości stanowiące podstawę obliczania opłaty skarbowej. Przykładowo można wskazać, że podstawę tę w stosunku do umów cywilnoprawnych stanowi:

przy umowie sprzedaży rzeczy ruchomych nabywanych do przerobu lub odprzedaży – cena sprzedaży, a w pozostałych wypadkach – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego,

przy umowie dzierżawy lub poddzierżawy – wartość świadczeń dzierżawy (poddzierżawy) ponoszonych na rzecz wydzierżawiającego za czas na jaki umowa została zawarta, przy umowie pożyczki – kwota lub wartość pożyczki, przy ustanowieniu hipoteki – kwota zabezpieczenia wierzytelności, od weksla – suma wekslowa lub kwota zobowiązania pieniężnego zabez-pieczonego wekslem.

Leave a Reply