Udzielanie pożyczek i kredytów bankowych

0
comments

Pożyczka jest umową cywilno-prawną. Zgodnie z art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samę ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Banki mogą udzielać tylko pożyczek pieniężnych, zarówno w złotych jak i w walucie obcej.

Umowa kredytowa jest umową nie nazwaną i nie przewidzianą w przepisach kodćksu cywilnego. Konstrukcję umowy kredytowej wyznaczają przepisy prawa bankowego oraz regulaminy bankowe. Przez umowę kredytową bank zobowiązuje sie oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu.

– rodzaj walut, w których banki mogą udzielać kredytów,

– status prawny kredytobiorcy,

– elementy umowy kredytowej,

– pojęcie zdolności kredytowej jako kryterium udzielania kredytów,

– możliwość stosowania przez banki prawnych form zabezpieczania kredytów bankowych,

– warunki wypowiedzenia umowy kredytowej oraz tzw. wypowiedzenie kredytu,

– warunki pobierania odsetek prowizji od kredytów bankowych.

– na mocy umowy pożyczki na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy na mocy umowy kredytowej do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota środków pieniężnych w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego,

– kredyt jest udzielany na konkretne cele, sprecyzowane przez kredytobiorcę we wniosku kredytowym i wskazane w umowie kredytowej w wypadku pożyczki nie ma takiego wymogu,

– wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej, natomiast pożyczki ten warunek nie musi dotyczyć,

– kredyt jest odpłatny pożyczka zaś może być również nieodpłatna,

– umowa kredytowa zawsze musi być zawarta na piśmie, natomiast umowa pożyczki tylko wówczas, gdy kwota pożyczki przekracza 5 min zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>