Uchwały rad gminnych

Specyficznym źródłem przepisów, dotyczących gospodarki finansowej gmin są uchwały rad gminnych. Najważniejszymi są tu niewątpliwie uchwały budżetowe oraz w sprawie przyjmowania sprawozdań z działalności finansowej gminy i udzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu, a także w sprawach podatków i opłat (w granicach określonych w ustawach).

Do wyłącznej kompetencji rady gminy należy także, zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie terytorialnym, podejmowanie szeregu innych uchwał w istotnych sprawach finansów gminy: nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata przyjmowania lub odrzucania spadków lub zapisów emitowania obligacji oraz określa-nia zasad ich zbywania przez zarząd zaciągania długoterminowych pożyczeek ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organi-zacyjnych oraz wyposażania ich w majątek określania wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Oryginalnym źródłem prawa finansowego w gminie jest też referendum gminne w sprawie samoopodatkowania mieszkańców. Jego zasady zostaną omówione w rozdziale 5 niniejszej części.

Leave a Reply

Kategorie
https://inspirujacydom.pl/dziecioly-zielony-i-zielonosiwy-jak-je-odroznic/