Wskaźnik operacyjności

0
comments

Do jego ustalenia przyjmuje się tzw. zysk brutto, gdyż odsetki płacone są kredytodawcy przed odprowadzeniem podatku dochodowego do budżetu państwa. Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych pomija spłatę kredytu, a jedynie wskazuje, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić odsetki. Wysokość tego wskaźnika powinna być większa od jedności. Rośnie wówczas bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwiększa się zabezpieczenie pokrycia odsetek. Wysoki poziom omawianego wskaźnika świadczy bowiem, że nawet jeśli w przyszłości wyniki finansowe ulegną istotnemu pogorszeniu, to i tak spłata odsetek będzie zapewniona.

Najbardziej ogólnym wskaźnikiem kontrolującym sprawność działania organizacji jest wskaźnik operacyjności, określany również jako miernik poziomu kosztów. Jego wielkość wylicza się na podstawie formuły:

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie oraz zdolność jego kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Najlepsze informacje uzyskuje się poprzez porównywanie poziomu tego wskaźnika w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wskaźnik operacyjności powinien mieścić się w granicach 0,5-0,Jeżeli jego poziom jest wyższy niż 90%, to przedsiębiorstwo może mieć trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych, jeśli jest zaś niższy niż 50%, to świadczy to o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Sytuacja ta jest możliwa jedynie w specyficznych organizacjach, a nawet wtedy tylko krótkookresowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>